Obchodní podmínky

Zaplacením objednávky on-line kurzu “21 dní pro život” souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služby on-line kurzu “21 dní pro život” provozovaného na serveru http://www.21dniprozivot.cz a http://start.21dniprozivot.cz je společnost BrainTools Group s.r.o., se sídlem Peškova 4, 779 00 Olomouc, IČ 293 810 02, DIČ CZ 293 810 02, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen “Poskytovatel” / ”Prodávající”).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on‐line kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“/„Kupující”).

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k lekcím (video, audio, text) uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru http://start.21dniprozivot.cz (dále jen „on‐line kurz“).

2.2. Ukázková videa a texty slouží jako úvod k on‐line kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Poskytovatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny online kurzu získává Uživatel právo na přístup do členské sekce k objednanému online kurzu ”21 dní pro život” Poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného online kurzu.

4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zda-li mu přehrávání video lekcí a dalšího obsahu funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online kurz.

4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10. Ochrana autorských práv.

4.5. V případě, že bude Uživatel jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který poškozuje či může poškodit Poskytovatele, může Poskytovatel Uživateli bez náhrady přístup k online kurzu odebrat. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

5. Objednávka

5.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.21dniprozivot.cz a http://start.21dniprozivot.cz.

5.2. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové http://www.21dniprozivot.cz/objednavka.htm nebo http://start.21dniprozivot.cz/objednavka.htm.

5.3. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě – online kurz “21 dní pro život”, a to včetně všech bonusů. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

5.4. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Obchodní podmínky společnosti BrainTools Group s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, faktura

6.1. Cena online kurzu činí 1 299 Kč včetně 21% DPH. Prodávající je plátcem DPH.

6.2. Na webové adrese http://www.21dniprozivot.cz/objednavka.htm nebo http://start.21dniprozivot.cz/objednavka.htm je uvedená kupní cena členské sekce kurzu. Uvedené ceny jsou konečné. Prodávající je plátcem DPH.

6.3. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení online kurzu. Fakturu kupující obdrží elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou Kupujícím jako email, který kupující uvedl v objednávce a vyplnil jej v objednávkovém formuláři jako email kontaktní. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

7. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

7.2. Možnosti plateb

7.2.1. Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro.

7.2.2. Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffaisen Bank, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Air bank, Equa Bank, Sberbank, ING, Sberbank, LBBW, Zuno, citibank

8. Forma platby

8.1. Kupující uhradí celou kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do 5 pěti dnů po obdržení faktury (v případě bankovního převodu).

9. Bonusy

9.1. Všechny bonusy, na které má Kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu ”21 dní pro život” v průběhu online tréninku, a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a Kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

10. Garance vrácení peněz

10.1. Za své produkty společnost BrainTools Group s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz v rozsahu oboustranně sjednaných podmínek, uvedených v těchto podmínkách.

10.2. Po zakoupení online kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od objednání kurzu ”21 dní pro život” včetně. Odstoupení je možno provést elektronickou formou zasláním emailu na adresu info@braintools.cz . Výše zmíněný email musí obsahovat prohlášení Kupujícího o odstoupení od Smlouvy, číslo účtu, na který má být částka zaslána, uvedení data koupě a přiloženou kopii faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis v plné výši kupní ceny online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy, a to formou bankovního převodu na účet, uvedený Kupujícím v odstoupení od Smlouvy. Kupujícímu, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, bude znemožněn a nemá nárok na přístup do členské sekce a všech bonusů souvisejících s členskou sekcí programu ”21 dní pro život”.

11. Práva a povinnosti Poskytovatele

11.1. Poskytovatel má povinnost nastavit a zaslat Uživateli přístupová práva k objednanému online kurzu do 7 pracovních dnů od připsání platby na účet Poskytovatele. Platbou se v případě zakoupení online videokurzu na splátky rozumí 1. splátka ve sjednané výši.

11.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k online kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek číslo 10. Ochrana autorských práv, jak je uvedeného v těchto podmínkách.

11.3. Poskytovatel má poskytnut souhlas Uživatele zasílat mu reklamních sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím Uživatelem poskytnuté emailové adresy a telefonního čísla Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí emailovou zprávou.

11.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru, který není zaviněn Poskytovatelem, žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

12. Ochrana autorských práv

12.1. Online kurz ”21 dní pro život” je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

12.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné offline nebo online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

12.3. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online kurzu „21 dní pro život”. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

12.4. V případě porušení ustanovení bodu 10.2. a 10.3. je Poskytovatel oprávněn vymáhat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských). Souhlasem s přijetím těchto Obchodních podmínek přijímá Kupující sankci v plné výši a bez odporu.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce online kurzu ”21 dní pro život”, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

13.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

13.3. Uživatel byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci online kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu stravování a životního stylu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o způsobu stravování a volba životního stylu je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

13.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

13.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu) na adresách uvedených s této Smlouvě a objednávce Uživatele.

Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 10. 2016. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

© 2014-2024, 21 RESTART - vitalita, energie a zdravý životní styl

Realizace: CCN plus s.r.o.